//Hướng dẫn thay đổi vị trí file OST trong outlook

Hướng dẫn thay đổi vị trí file OST trong outlook

Outlook Data File OST

File OST là file data mail trong outlook khi chúng ta cấu hình email bằng giao thức IMAP. Mặc định khi cấu hình email trên phần mềm microsoft outlook, file OST sẽ nằm trong thư mục profile của người dùng ( trên ổ đĩa C:) chúng ta không thể thay đổi vị trí lưu file data của outlook giống như file PST.

Vị trí mặc định của tệp OST là: C:UsersAppDataLocalMicrosoftOutlook

Và vì nó nằm trong Ổ đĩa C của máy tính nên có thể gây ra tình trang full ổ đĩa C do lượng mail quá nhiều. Vậy làm sao để thay đổi vị trí lưu trữ mặc định của file OST?

Hướng dẫn thay đổi vị trí file OST trong outlook

Cách 1: Tạo Symbolic Links

Copy file data outlook .OST vào thư mục cần di chuyển tới. Ví dụ mình sẽ di chuyển file OST vào thư mục D:Data Mail

Mở CMD và Chạy lệnh sau: mklink [đường dẫn nơi chứa file OST mặc định] [nơi chứa file OST mới]

Ví dụ:

mklink "%localappdata%MicrosoftOutlookfile-name.ost" "D:Data Mailfile-name.ost"

Ok xong

Lưu ý:

Khi bạn di chuyển một tệp bằng cách sử dụng một liên kết tượng trưng, một lối tắt sẽ được tạo tại vị trí mặc định của thư mục. Nếu lối tắt bị xóa, liên kết sẽ hỏng và file OST sẽ quay lại vị trí ban đầu.

Thực tế 1 số trường hợp khi mở outlook lên thì gặp thông báo lỗi data file, các bạn sửa %localappdata% thành đường dẫn chính xác là được (như dưới đây)

mklink "C:Users[your-username]AppDataLocalMicrosoftOutlookfile-name.ost" "D:Data Mailfile-name.ost"

Cách 2: Chỉnh sửa bằng Registry Editor

Với cách làm này thì chúng ta sẽ thay đổi vị trí thư mục mặc định của file OST, Sau khi thực hiện vì file data outlook sẽ mặc định lưu trữ trong thư mục mà chúng ta chỉ định, Cách làm này yêu cầu bạn chưa cấu hình tài khoản mail vào outlook

Mở Registry editor lên và tìm theo đường dẫn sau:

Với outlook 2016 đến 2021 và 365

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice16.0Outlook

Với outlook 2013:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice15.0Outlook

Với outlook 2010:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice14.0Outlook

Với outlook 2007:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice12.0Outlook

Tại màn hình bên phải click chuột phải và chọn New => Expandable String Value

Đặt tên là: ForceOSTPath

Value: Đường dẫn thư mục sẽ lưu file OST ( ví dụ D:DataMail )

Tiếp theo bạn cần khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi

Và từ bây giờ nếu bạn cấu hình tài khoản mail mới sử dụng IMAP thì tệp OST mới sẽ tự động được tạo trong thư mục (D:DataMail )

Cách 3: Tạo mail profile mới – Áp dụng với email exchange

Đầu tiên bạn cần copy file OST trên ổ đĩa C mặc định vào vị trí mới cần thay đổi ( ví dụ D:DataMail )

Tiếp theo, mở control panel => tìm tới mail

Ở màn hình hiện ra Click vào nút Show Profiles…

Click vào Add để tạo Profile mới

Bạn sẽ tiến hình thiết lập email vào outlook, và tại bước màn hình dưới đây, Check vào ô: Change account settings

Ở màn hình tiếp theo ở mục Server Settings, click vào More Settings

Chọn tới tab Advanced và click vào Outlook Data File Settings…

Click vào browser và tìm tới vị trí mà bạn đã di chuyển Tệp Dữ liệu Outlook (OST) hiện có của mình, chọn tệp và nhấp vào Open

Cuối cùng click vào Finish

Quay lại màn hình mail, các bạn chọn lại profile khởi động mail khi mở outlook

5/5 - (5194 bình chọn)