//Hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2021 miễn phí

Hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2021 miễn phí

Hướng dẫn kích hoạt Microsoft Office 2021

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kích hoạt phần mềm office 2021 miễn phí. Các bạn có thể tải về phần mềm office 2021 miễn phí tại đây: Download và cài đặt office 2021

Cách 1: thực thi bằng lệnh với CMD

Bước 1: Mở CMD với quyền admin ( xem hướng dẫn tại đây)

Bước 2: Convert office 2021 sang bản volume license

Chạy lệnh sau, copy nội dung dưới đây và dán vào màn hình CMD, xong nhấn Enter

cd /d %ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16
cd /d %ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16

Tiếp theo chạy lệnh sau:

for /f %x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2021VL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%x"

Bước 3: Thực hiện activate office 2021 bằng KMS key

Lưu ý: Trước khi thực hiện bạn phải đảm bảo rằng máy tính của mình có kết nối internet

Chạy các lệnh sau:

cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6F7TH >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH
cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript ospp.vbs /act

Chờ đợi quá trình hoàn thành và báo thành công

Xem video

Cách2 : Sử dụng batch script file

Mở phần mềm Notepad, hoặc tạo 1 file Text document (txt) ngoài desktop

Copy nội dung dưới đây và dán vào notepad

@echo off
title Activate Microsoft Office 2021 (ALL versions) for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2021&echo - Microsoft Office Professional Plus 2021&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16")&(for /f %%x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2021VL_KMS*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%%x" >nul)&echo.&echo =====================================================================================&echo Activating your product...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6F7TH >nul&set i=1&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:FXYTK-NJJ8C-GB6DW-3DYQT-6F7TH >nul||goto notsupported
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=s9.us.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul
:ato
echo =====================================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo =====================================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: smn.vn/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo =====================================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo =====================================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo =====================================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Tiếp theo lưu lại file với định dạng file .cmd (ví dụ: ActivateOffice2021.cmd)

Click File và chọn Save as…. => sửa file name thành .cmd, Mục Save as type: Chọn All file như hình

Tiếp theo Tắt phần mềm diệt virus trên máy tính (bao gồm windows security trên windows 10 và windows 11)

Xem hướng dẫn tắt phần mềm virus trên windows 10 và 11 tại đây

Chạy file ActivateOffice2021.cmd bằng cách Click chuột phải file và chọn Run as administrator

Chờ đợi quá trình kích hoạt báo thành công

5/5 - (5194 bình chọn)