//Hướng dẫn cài đặt office 2016 và 2019

Hướng dẫn cài đặt office 2016 và 2019

Hướng dẫn cài đặt office 2016 và 2019

Cài đặt phần mềm microsoft office 2016

Việc cài đặt office 2016 hoàn toàn giống phiên bản office 2013, các bạn tham khảo video dưới đây

Cài đặt phần mềm microsoft office 2019

https://youtu.be/ts92o0TE6M0

Hướng dẫn Kích hoạt office 2016 và 2019

Kích hoạt office 2016

Mở chương trình CMD với quyền admin ( xem hướng dẫn )

Chạy các lệnh sau, copy dán vào và nhấn enter

cd /d %ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16
cd /d %ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16

Tiếp theo chạy lệnh sau:

for /f %x in ('dir /b ..rootLicenses16proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%x"

Tiếp theo, Đảm bảo máy tính của bạn có kết nối internet, chạy các lệnh sau, copy và dán vào

cscript ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99
cscript ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:KHGM9 >nul
cscript ospp.vbs /unpkey:CPQVG >nul
cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /act

Kích hoạt office 2019

Mở chương trình CMD với quyền admin ( xem hướng dẫn )

Chạy các lệnh sau, copy dán vào và nhấn entercd /d %ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16
cd /d %ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16

Tiếp theo

for /f %x in ('dir /b ..rootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..rootLicenses16%x"

Tiếp theo, Đảm bảo máy tính của bạn có kết nối internet, chạy các lệnh sau, copy và dán vào

cscript ospp.vbs /setprt:1688
cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul
cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP
cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to
cscript ospp.vbs /act

Lưu ý

Nếu bạn thấy lỗi 0xC004F074, điều đó có nghĩa là kết nối internet của bạn không ổn định hoặc máy chủ đang bận. Hãy đảm bảo rằng thiết bị của bạn đang trực tuyến và thử lại lệnh /act cho đến khi bạn thành công

Xem video

5/5 - (5194 bình chọn)