//Hướng dẫn Active Windows 11 miễn phí

Hướng dẫn Active Windows 11 miễn phí

Hướng dẫn kích hoạt Windows 11 miễn phí

Mở CMD với quyền admin (xem hướng dẫn)

Chạy lệnh sau, copy dán vào và nhấn enter

slmgr /ipk [key]

Thay thế [key] tương ứng dưới đây

Home: TX9XD-98N7V-6WMQ6-BX7FG-H8Q99
Home N: 3KHY7-WNT83-DGQKR-F7HPR-844BM
Home Single Language: 7HNRX-D7KGG-3K4RQ-4WPJ4-YTDFH
Home Country Specific: PVMJN-6DFY6-9CCP6-7BKTT-D3WVR
Professional: W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Professional N: MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Education: NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Education N: 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Enterprise: NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Enterprise N: DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4

Tiếp theo chạy lệnh sau

slmgr /skms s8.uk.to

Đảm bảo máy tính của bạn có kết nối internet

Chạy lệnh sau để kích hoạt windows 11

slmgr /ato 

Ví dụ để kích hoạt windows 11 Pro các bạn mở CMD, copy những dòng dưới đây và dán vào, xong nhấn enter

slmgr /ipk W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
slmgr /skms s8.uk.to
slmgr /ato 

Xem video

5/5 - (5194 bình chọn)