//Hướng dẫn activate windows 7 Pro / Enterprise [17-09-2021]

Hướng dẫn activate windows 7 Pro / Enterprise [17-09-2021]

Hướng dẫn activate windows 7 Pro / Enterprise

Để activate windows 7 chúng ta có thể dùng nhiều cách khác nhau đơn giản nhất là mua key activate, tốn tiền việt nam mình ít người chịu chi, hoặc dùng cr@ck cái này thì đa phần vì nó không tốn tiền nhưng chứ rủi ro khi sử dụng

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách activate windows 7 miễn phí và không cần tốn tiền mua key, không cần dùng windows cr@ck.

Những cách activate windows 7 Pro / Enterprise

1  KMS client key

Hãy mở notepad và copy nội dung dưới đây dán vào và lưu lại với định dạng file .cmd

Chuột phải desktop > chọn new > chọn Text Document

Copy nội dung bên dưới đây và dán vào, sau đó chọn File > save as, lưu lại file với định dạng file .cmd

@echo off
title Activate Windows 7 Professional/Enterprise for FREE - MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Windows 7 Professional&echo - Windows 7 Professional N&echo - Windows 7 Professional E&echo - Windows 7 Enterprise&echo - Windows 7 Enterprise N&echo - Windows 7 Enterprise E&echo.&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Windows...&cd /d %windir%system32&cscript //nologo slmgr.vbs /upk >nul&cscript //nologo slmgr.vbs /cpky >nul&set i=1&wmic os | findstr /I "enterprise" >nul
if %errorlevel% EQU 0 (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4 >nul&goto skms) else (cscript //nologo slmgr.vbs /ipk FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG >nul||cscript //nologo slmgr.vbs /ipk W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX >nul||goto notsupported)
:skms
if %i% GTR 10 goto busy
if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com
if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to
if %i% EQU 3 set KMS=sv9.uk.to
if %i% GTR 3 goto ato
cscript //nologo slmgr.vbs /skms %KMS%:1688 >nul
:ato
echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo slmgr.vbs /ato | find /i "successfully" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: smn.vn/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at [email protected] if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you like to visit my blog [Y,N]?" & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one... & echo Please wait... & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)
explorer "http://MSGuides.com"&goto halt
:notsupported
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt
:busy
echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can't respond to your request. Please try again.&echo.
:halt
pause >nul

Tiếp theo các bạn chạy file ActiveWins7.cmd với quyền admin( click chuột phải chọn Run as administrator) và chờ báo activate thành công là xong.

2 Sử dụng tool activate

Nếu bạn không thể activate windows 7 bằng cách trên thì hãy sử dụng tool KMSpico potable 10.2 để cr@ck, tool này mình đã test đảm bảo an toàn.

Download KMSpico potable 10.2

mật khẩu: 2020

tắt phần mềm diệt virus nếu có

Giải nén và chạy file KMSELDI.exe với quyền admin ( click chuột phải chọn Run as administrator )

click vào nút màu đỏ

ok xong

( lưu ý nếu có xuất hiện cảnh báo cứ nhấn ok hoặc yes)

5/5 - (5194 bình chọn)